Alfa solutions

IT voor Business / webshop particulieren

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 : Inleidende clausule
De rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend door deze algemene verkoopsvoorwaarden geregeld. Afwijkende verbintenissen dienen schriftelijk tussen partijen vastgelegd te worden.

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen evenals de overeenkomst automatisch eveneens nietig zijn.
Het gemeen recht is van toepassing op zaken die niet in deze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden geregeld zijn.

 

Artikel 2 : Offertes
Alle offertes worden gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden beschouwd.
Ze zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.
Enkel de ondertekening van een geschreven contract doet de overeenkomst tussen partijen ontstaan.

 

Artikel 3 : Bestellingen
Bij iedere geplaatste bestelling is de koper gehouden tot volledige betaling van alle bestelde goederen.

Indien de koper te kennen geeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft de verkoper de keuze tussen:
-    de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst; 
-    de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het bedrag van de bestelling (met een minimum van 50 euro), onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerdere schade te bewijzen. De verkoper zal zijn keuze schriftelijk aan de koper mededelen. Overmacht ontslaat beide partijen van hun wederzijdse verplichtingen. 

Indien de verkoper te kennen geeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft de koper dezelfde rechten en verplichtingen als de verkoper zoals hierboven bepaald.

 

Artikel 4 : Leveringstermijnen
De vooropgestelde leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de bestelling.
Alle leveringstermijnen worden gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden aanzien.
Overschrijding van de termijnen kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding. De koper heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.

 

Artikel 5 : Vervoer
Het vervoer of de verzending van de goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de koper, zelfs wanneer dit franco geschiedt.

Voor verplaatsingen onder 20 km (heen en terug) vragen we een vaste vergoeding van €20.

Voor verplaatsingen boven de 20 km (heen en terug) wordt €1/km aangerekend.

 

Artikel 6 : Prijzen
Tenzij anders uitdrukkelijk in de overeenkomst gestipuleerd, zijn alle aangeduide prijzen exclusief de transportkosten en taksen van welke aard ook van om het even welke Belgische of buitenlandse overheid.

Elke aanpassing in de belastingen van welke aard ook (btw, invoerrechten, recupel…) zal al naar gelang het geval in het voor- of nadeel van de klant verrekend worden.

 

Artikel 7 : Licenties

Alle licentieprijzen zijn op basis van jaarafname, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en worden automatisch jaarlijks verlengd zonder berichtgeving.

Annulaties dienen ons drie maanden vóór de vervaldatum kenbaar gemaakt worden via een eenvoudige mail aan Business@alfasolutions.be.

Tarieven zijn steeds onderhevig aan prijsherzieningen vanwege de leverancier en/of indexering.

 

Artikel 8 : Klachten
Elke klacht voor zichtbare gebreken dient uiterlijk bij de levering schriftelijk op de leveringsbon vermeld te worden. Zoniet worden de goederen geacht aanvaard te zijn. Een vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval uiterlijk binnen de maand na de ontdekking van het gebrek ingesteld te zijn.

 

De verkoper is geenszins aansprakelijk voor het slecht functioneren van de door hem geleverde goederen en diensten wanneer deze in relatie staan met andere producten die niet door hem geleverd zijn, tenzij de verkoper op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht is van de volledige configuratie van de koper.

 

Artikel 9 : Waarborg
De verkoper verleent voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikanten en/of leveranciers van de goederen worden gegeven. Behoudens andersluidend beding kan de koper geen uitgebreidere aanspraken maken.

 

De waarborgperiode gaat in op de dag van de aanvaarding van de goederen en/of diensten.

De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht van de verkoper beperkt zich maximaal tot de levering van goederen of onderdelen, met uitsluiting van de plaatsings- en verplaatsingskosten, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt in plaats van nieuwe delen te leveren de defecte delen te herstellen, het geleverde geheel te vervangen of terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs.

 

De gevolgen door normale slijtage, ondeskundige behandeling of verkeerd onderhoud/gebruik, zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit de verstrekte waarborg. De waarborg wordt niet verleend indien de montage en ingebruikstelling niet is uitgevoerd door de verkoper. De waarborg loopt voor zover de koper de verkoper onmiddellijk verwittigd heeft zoals bepaald in artikel 7 en de betalingsvoorwaarden heeft vervuld.

 

Elke levering van nieuwe onderdelen, alle werken van nazicht en herstelling, alle verplaatsingen, ... die worden verricht na het verstrijken van de waarborgperiode, zullen steeds in rekening gebracht worden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies van data bij het uitvoeren van herstellingen, noch voor de goede werking van programma’s bij het overzetten en/of upgraden van software.

 

Enkel officieel aangekochte software wordt ondersteund. De klant is verondersteld een backup te hebben van zijn software. Softwareproblemen worden nooit in garantie hersteld.

 

Goederen met een aankoopprijs beneden 12,50 euro zullen enkel omgeruild worden, indien het defect vastgesteld wordt binnen een tijdspanne van 14 dagen na aankoop.


Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten. Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen veroorzaakt door het transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen. Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van de verkoper. Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 24,79 euro excl. btw verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht. Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimte van de verkoper op risico van de klant.

 

Artikel 10 : Aansprakelijkheid
De verkoper zal tot maximaal 124.000 euro per schadegeval, waaronder ook een samenhangende reeks van gebeurtenissen dient verstaan te worden, aansprakelijk zijn voor de grove fout of het opzet van hemzelf of zijn aangestelden.


De aansprakelijkheid is beperkt tot de fysische en materiële schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgschade, inclusief het verloren gaan van data.

 

Artikel 11 : Betalingen
Behoudens andersluidend beding zijn de facturen contant betaalbaar, hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij op het rekeningnummer vooraan vermeld. In geval van niet of laattijdige betaling zal dit bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente opbrengen van 10 % per jaar en na vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 125 euro.

 

Indien de goederen dienen te worden geleverd in het kader van het uitvoeren van aannemingswerken, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen en/of werken aan te rekenen naarmate de levering van de goederen en/of de uitvoering der werken.

Behoudens andersluidend beding gebeurt de betaling als volgt :

30 % bij de bestelling
50 % bij de beschikbaarheid der goederen
20 % veertien dagen na oplevering der werken

 

Artikel 12 : Eigendomsvoorbehoud
Bij iedere bestelling en levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper.


Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de geleverde goederen en/of prestaties.
De eigendomsoverdracht der goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling.
Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de koper er zich toe de goederen te verzekeren tegen alle risico’s.


De koper mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen, noch in huur of onderpand geven noch met een hypotheek belasten vooraleer de volledige koopprijs is voldaan.


De koper is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en om het even welke andere oorzaak die een waardevermindering tot gevolg heeft, zelfs in geval van overmacht.

 

Artikel 13 : Geschillen
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk (Alfa solutions) en Brugge (DLE Computers en ACS) bevoegd.


De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door Belgisch recht geregeld.